Koenzym Q10 promocja
Koenzym Q10

Aktualizacja: 11 października 2020

Spirulina platensis badaniaDruga część artykułu na temat badań nad algą spirulina platensis.

Spis treści

27. Mechanizmy molekularne zawarte w C-Fikocyjaninie a indukowanie apoptozy w leczeniu przypadków przewlekłej białaczki szpiku kostnego- K562.(Subhashini J, Mahipal SV, Reddy MC, Mallikarjuna Reddy M, Rachamallu A, Reddanna P., Department of Animal Sciences, School of Life Sciences, University of Hyderabad, Hyderabad 500046, India. Biochem Pharmacol. 2004 Aug 1;68(3):453-62.)

STRESZCZENIE: C – fikocyjanina ( C – PC) ,główna biliproteina pochodzaca ze Spiruliny Platensis jest bardzo ważnym składnikiem ze względu na jej różnorodne właściwości biologiczne i farmakologiczne. Jest substancją rozpuszczalną w wodzie, nietoksycznym pigmentem fluorescencyjnym oraz białkiem o silnych właściwościach przeciwutleniających, przeciwzapalnych i przeciwrakowych. W niniejszym badaniu wysoce oczyszczony C -PC testowano pod wzgledem jego wpływu na wzrost i namnażanie ludzkich komórek  przewlekłej białaczki szpiku kostnego- linii ( K562 ). Wyniki badania wykazały znaczny spadek (49% ) proliferacji komórek K562 potraktowanej 50 mikroM C- PC w ciągu 48 godzin. Dalsze badania z udziałem mikroskopu fluorescencyjnego i elektronowego wykazały charakterystyczne cechy apoptotyczne, takie jak skurcz komórek, pęcherzykowatość membrany i kondensację jądrową. Elektroforeza w żelu agarozowym komórek leczonych  C-PC dla genomowego DNA wykazała fragmentację typową dla komórek apoptotycznych.Cytometria przepływowa cyklu komórek potraktowanych 25 i 50 mikroM C – PC przez 48 godzin wykazła 14:11 i 20,93 % komórek w subfazie (sub-G0/G1), jak również że potraktowanie komórek K562 ekstraktem C-PC w taki sposób, wyzwala uwolnienie cytochromu c do cytozolu i rozszczepienie polimerazy rybozy. Powyższe badania wykazały normalizację procesu anty- apoptotycznych komórek Bcl- 2, bez żadnych zmian w białku proapoptotycznym Bax, a tym samym stosunek odchylony Bcl-2/Bax do apoptozy. Powyższy efekt wydaje się być związany z przeniknięciem C-PC do cytozolu spowodowanym przez nieznany dotąd mechanizm. Niniejsze badania wykazały, że C -PC indukuje apoptozę w komórkach K562, powoduje uwalnienie cytochromu c z mitochondriów do cytozolu, rozszczepienia PARP  (poli-ADP-rybozy) i  zmniejszenie ekspresji Bcl- 2 .
Typ publikacji: (Research Support, Non-U.S. Gov’t PMID: 15242812)

28. Zmiana potencjału błonowego błony mitochondrialnej w wyniku zastosowania ekstraktu C- fikocyjaniny ze Spiruliny Platensis. Indukcja apoptozy ludzkich komórek raka wątrobowokomórkowego- HepG2.(Roy KR, Arunasree KM, Reddy NP, Dheeraj B, Reddy GV, Reddanna P. Department of Animal Sciences, School of Life Sciences, University of Hyderabad, Hyderabad, India.Biotechnol Appl Biochem. 2007 Jul;47(Pt 3):159-67.)

STRESZCZENIE: C -PC ( C – fikocyjanina ) jest rozpuszczalną w wodzie biliproteiną wyodrębnioną z sinicy- algi o nazwie Spirulina Platensis o silnych właściwościach  przeciwutleniajacych, przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych. W niniejszym badaniu określono wpływ C -PC, ocenę wrażliwości na inhibotor doksorubicynę ( S – HepG2 ) i odporność lini komórkowej( R HepG2 ) HCC ( raka wątrobowokomórkowego ).  Badania wykazały 50 % zmniejszenie proliferacji S- i R- HepG2 w komórkach traktowanych w ciągu 24 godzin, 40 i 50 mikroM C- PC. Oznacza to, że po podaniu C -PC nastąpiła zwiększona wrażliwość komórek HepG2 R w stosunku do doksorubicyny. Linia leczonych komórek  R – HepG2 potraktowanych C- PC wykazała  charakterystyczne cechy apoptotyczne, takie jak pęcherzykowatość membrany oraz fragmentację DNA. Cytometria przepływowa cyklu komórek HepG2 potraktowanych 10 , 25 i 50 mikroM C – PC przez 24 h wykazała 18,8, 39,72 i 65,64 % komórek w subfazie- (G ( 0 ) / G ( 1 ) ). Po podaniu C-PC do leczonych komórek RHepG2 nastąpiło uwolnienie cytochromu C, co spowodowało spadek potencjału błony, aktywację kaspazy 3 i rozszczepienie komórek PARP [ poli ( ADP – rybozy) ] w komórkach. Niniejsze studia pokazały również wpływ C-PC na obniżenie anty- apoptotycznych białek Bcl- 2 i i wzrost pro- apoptotycznych białek Bax ( Bcl2 ) w leczonych komórkach HepG2 R. Badania wskazują, że C -PC indukuje apoptozę w komórkach  HepG2 R i potencjalnym składnikiem do zastosowania w terapii nowotworowej wątroby- jako czynnik anty- HCC.
Typ publikacji: (Research Support, Non-U.S. Gov’t PMID: 17274761)

29. Wpływ enzymów zawartych w Spirulinie Fusiformis na potencjał modulacyjny w metaboliźmie rakotwórczym szwajcarskich myszy albinosów. (Mittal A, Kumar PV, Banerjee S, Rao AR, Kumar A. Department Zoologii, Uniwersytet Rajasthan, Jaipur, Indie, 1999 Mar;13(2):111-4)

STRESZCZENIE: Podczas badania obserwowano wpływ potencjału modulacyjnego z enzymów pochodzących ze Spiruliny Fusiformis po podaniu jej doustnej dawki 800 mg / kg do rakotwórczych komórkach wątrobowych i zewnątrzwątrobowych u szwajcarskich myszy albinosów.  W grupie leczonej Spiruliną zaobserwowano znaczną redukcję cytochromu P-450 w wątrobie w porównaniu z dodatnią grupą kontrolną. Podczas leczenia Spiruliną znacznie wzrosła aktywność indukcji S-transferazy glutationowej komórek wątroby. Natomiast w przypadku komórek pozawątrobowych nie zanotowano żadnych zmian w aktywności S-transferazy glutationowej.

Typ publikacji: (Research Support, Non-U.S. Gov’t PMID: 10190182)

30. Wpływ bioaktywnego białka zawartego w Spirulinie Platensis na zahamowanie  proliferacji komórek nowotworowych. (Guan Y, Guo B., Biotechnology Research Institute, South China Normal University, Guangzhou 510631. Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi. 2002 Jan;19(1):1-3.)

STRESZCZENIE: Podczas badania wyizolowano i oczyszczono zarówno bioaktywny wyciąg z białka- fikocyjaniny oraz inne białka pochodzące ze Spiruliny Platensis . Zsyntezowano foto-aktywne białka łącząc je z białkiem (N-(4-azidobenzoyloxy) kwasu bursztynowego) i rozprowadzono na 24 miejscowej płycie do eksperymentów hodowli komórkowej. Następnie pokryta powierzchnia została narażona na promieniowanie nadfioletowe w celu chemicznego utrwalenia poprzez konwersję fenylazydu do wysoce reaktywnej fenylonitryny, co doprowadziło do formowania się wiązań kowalencyjnych z sąsiednimi grupami węglowodorów. Na płytkach polistyrenowych bez dodatku surowicy wychodowano  komórki raka wątroby 7402, które przeanalizowano i przebadano pod wzgledem  aktywności hamowania proliferacji komórek raka wątroby.

Typ publikacji: (English Abstract, Research Support, Non-U.S. Gov’t PMID: 11951491)

31. Chemo-i radioochronny wpływ polisacharydów zawartych w Spirulinie Platensis na uład krwiotwórczy myszy i psów. (Zhang HQ, Lin AP, Sun Y, Deng YM.,The Medical and Pharmaceutical Academe of Yangzhou University, Yangzhou 225001, China, Acta Pharmacol Sin. 2001 Dec;22(12):1121-4.)

CEL BADANIA: Obserwacja wpływu polisacharydu pochodzacego ze Spiruliny Platensis (PSP) na układ krwiotwórczy myszy i psów uszkodzony poprzez wstrzyknięcie cyklofosfamidu (CTX) i napromieniowanie izotopem 60Co- gamma .

METODA BADANIA: CTX i 60Co- gamma zostały wykorzystane do wywołania uszkodzenia szpiku kostnego zwierząt, a zwierzęta doświadczalne poddane różnym dawkom PSP w warunkach  in vivo. Po 12 i 21 dniach administracji PSP oceniono stan komórek krwi i komórek jądrzastych w szpiku kostnym, jak również za pomocą spektometru- UV skontrolowano   DNA w szpiku kostnym.

REZULTATY BADANIA: Badania wykazały, że napromienianie CTX i 60Co-gamma indukuje uszkodzenia układu krwiotwórczego u myszy i psów. Podanie PSP w dawkach odpowiednio- 30 i 60 mg / kg powoduje zwiększony poziom białych krwinek, komórek jądrzastych i DNA w szpiku kostnym u myszy, jednak nie ma wpływu na poziom krwinek czerwonych i hemoglobiny. PSP w dawce 12 mg / kg zwiększył poziom czerwonych i białych krwinek oraz hemoglobiny we krwi, jak również komórek jądrzastych w szpiku kostnym u psów (p <0,01), a efekty podania PSP w dawce 60 mg / kg okazały się lepsze niż w przypadku podawania chlorowodorku berbaminy w takich samych ilościach- 60 mg / kg.

WNIOSEK: PSP posiada znakomite właściwości chemo i radioochronne i może być z powodzeniem stosowany jako dodatek w terapii nowotworowej.

Typ publikacji: (PMID: 11749812)

32. Chemomudulacja rakotwórczego metabolizmu enzymów, charakterystyka antyoksydacyjna i skórna oraz papilomageneza przedżołądka na podstawie badań z wykorzystaniem ekstraktu ze Spiruliny Platensis. (Dasgupta T, Banejee S, Yadav PK, Rao AR.Cancer Biology and Applied Molecular Biology Laboratories, School of Life Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India, Mol Cell Biochem. 2001 Oct;226(1-2):27-38.)

STRESZCZENIE: Liczne raporty wykazały odwrotną zależność pomiędzy spożyciem niektórych selektywnych produktów naturalnych a ryzykiem zachorowania na raka . W niniejszym badaniu w ciągu 7 dni obserwowano wpływ działania Spiruliny Platensis podawanej w dawce 250 i 500 mg / kg ciała na przemianę leków, enzymów fazy I i  II, enzymów przeciwutleniających, wpływ na zawartość glutationu, dehydrogenazy mleczanowej oraz peroksydacji lipidów na wątrobę szwajcarskich myszy albinosów. Oceniono również wpływ Spiruliny w przypadku działania substancji : benzopirenu, 7,12 dimethylbenzoantracenu ( DMBA ) oraz oleju krotonowego mający na celu zainicjonowanie papilogenezy w przedżołądku. Wyniki badania ujawniły, że Spirulina działając jednofunkcyjnie wzmaga aktywność enzymów II fazy odpowiedzialnych głównie za detoksykację komórek rakotwórczych. Do wątroby i organów pozawątrobowych (płuca, nerki, żoładek) modeli poddanych badaniu zaindukowano składniki aktywne  S-transferazy glutationowej i DT- diaforazy. Poddano ocenie wspomagające działanie Spiruliny ( na poziomie p < 0,05 p < 0,005 ), z wyjątkiem jej małych dawek w przedżołądku.

Po podaniu Spiruliny na poziomie p < 0.01 to p < 0.005 nastąpił  znaczny wzrost enzymów dysmutazy ponadtlenkowej, enzymów antyoksydacyjnych ( katalaza, reduktaza glutationowa, peroksydaza glutationowa, zredukowny glutation). Nastąpiła reakcja chemoprewencyjna zarówno w przypadku myszy posiadających brodawczaka, jak również myszy obciążonych jego wystąpieniem. Podczas badania odnotowano znaczące zahamowanie guza, jak również częstości występowania nowotworu w obu przypadkach modeli poddanych leczeniu. Oceniano wyniki badania wpływu Spiruliny na leczenie guza skóry. Stwiedzono, że nowotwór zmniejszył się od 4,86 do 1,20 i 1,15 w zależności od podawania niskich lub wysokich dawek leczniczych. Podczas oceny wpływu Spiruliny na leczenie nowotworów żołądka stwierdzono, że guz zmniejszył się od 3,73 do 2,05 i 1,73 niezależnie od podawania niskich, czy wysokich dawek leczniczych.

Rodzaj publikacji: (Research Support, Non-U.S. Gov’t PMID: 11768236)

33. Radioochronny wpływ działania ekstraktu ze Spiruliny Platensis na komórki szpiku kostnego. Badania wykonane na podstawie testu mikrojądrowego. (Qishen P, Guo BJ, Kolman A. Department of Biotechnology, Zhongkai Agriculture and Technology College, Guangzhou People’s Republic of China, Toxicol Lett. 1989 Aug;48(2):165-9.)

STRESZCZENIE: Za pomocą testu mikronuklearnego zbadano radioochronny wpływ działania ekstraktu ze Spiruliny Platensis na  polichromatycznye erytrocyty szpiku kostnego u myszy. Stwierdzono, że Spirulina znacznie zmniejsza skutki szkodliwego działania promieniowania gamma.

(PMID: 2505406)

34. Czynnik martwicy nowotworów a eksperymentalna regresja nowotworów w przypadku zastosowania alfa-tokoferolu, beta-karotenu, kantaksantyny i ekstrakt z alg.(Shklar G, Schwartz J., Department of Oral Medicine and Oral Pathology, Harvard School of Dental, Medicine, Boston, MA 02115, Eur J Cancer Clin Oncol. 1988 May;24(5):839-50.)

STRESZCZENIE: Podczas badania zademonstrowano regresję raka jamy ustnej  wystepującego w kieszonkach policzkowych chomików w połączeniu z czynnikiem martwicy nowotworów wytwrzonego przez makrofagi. Wykazano, że lokalna iniekcja substancji takich jak alfa-tokoferol, kantaksantyna, czy ekstrakt z algi Spirulina Dunaliella znacznie wpływa na zahamowanie raka u leczonych zwierzat. Obecne studia laboratoryjne wykazały, że czynnik martwicy nowotworu ma znaczny wpływ na regresje raka w obszarach wystepowania guza, co sugeruje że jest głównym możliwym mechanizmem zniszczenia guza.

Sto czterdzieści młodych, dorosłych chomików podzielono na siedem równych grup po 20 samców. We właściwych kieszonkach chomików wywołano raka naskórka smarując kieszonki  0,5% roztworem 7,12 –  dimethylbenz antracenu, trzy rzy w tygodniu przez 14 dni.

Grupy 1 i 2 nie były leczone i potraktowane jako kontrole. Grupom 3-7 wstrzykiwano dwa razy w tygodniu w odpowiednie kieszoni policzkowe   0,1 ml ( 1,9 mg / ml 13 – cis –  kwasu retinowego, kantaksantynę, ekstrakt z alg, beta – karoten i alfa- tokoferol). Po 4 tygodniach terapii guzów w grupach 3-7 odnotowania różnego stopnia zahamowania nowotworu, zwierzęta uśmiercano, a następnie badaniu poddano wycięte kieszonki policzkowe leczonych osobników. W leczeniu za pomocą metody immunohistochemicznej wykorzystano czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF – alfa ).Podczas badania odnotowano bardzo znaczny wzrost czynnika TNF-alfa u osobników z grupy 5-7,  mniejszy w grupie 4 natomiast nieznaczny wzrost w grupie 3.

Typ publikacji: (Research Support, Non-U.S. Gov’t PMID: 3139418)

35. Wpływ Beta-Karotenu i ekstraktów z alg na regresję nowotworu u  modelu chomika doświadczalnego. (Schwartz J, Shklar G., J Oral Maxillofac Surg. 1987 Jun;45(6):510-5.)

STRESZCZENIE: Badanie obejmowało analizę działania Fikotenu- ekstraktu z algi Spirulina Dunaliella w ilości 250 mikrogramów w 0,1 ml MEM. Do kieszonek policzkowych 20 chomików wstrzyknięto również miejscowo  DMBA ( 7, 12 dimethylbenzantracenu) w celu wywołania raka płaskonabłonkowego jamy ustnej. Na zmiany nowotworowe wywołany przez DMBA u 20 chomików wstrzyknięto miejscowo 250 mikrogramów w 0,1 ml MEM Beta-Karotenu;  u 20 chomików- 250 mikrogramów w 0,1 ml MEM kantaksantyny oraz u 20 chomików- 250 mikrogramów w 0,1 ml MEM kwasu 13-cis-retinowego. 20 chomików z rakiem indukowanym DMBA pozornie ostrzyknięto 0,1 ml MEM.Powyższe substancje wprowadzane były przez okres 4 tygodni 2 razy w tygodniu. Po 4 tygodniach zaobserwowano całkowitą regresję nowotworu  u 30% zwierząt potraktowanych Fitokotenem, 20% zwierząt, którym wstrzyknięto Beta- Karoten, 15 % zwierząt po kantaksantynie. Częściowa regresję guza nastąpiła u 70 % zwierząt potraktowanych Fitokotenem, 80% zwierząt, którym wstrzyknięto Beta- Karoten i 85% zwierząt po kantaksantynie. U żadnego osobników z grupy kontrolnej oraz potraktowanych kwasem 13 -cis- retinowym regresję nowotworu nie stwierdzono regresji zmian nowotworowych.

Typ publikacji: (Research Support, Non-U.S. Gov’t PMID: 3108474)

36.Wzmocnienie aktywności przeciwnowotworowej komórek odpornościowych u myszy poprzez doustne podawanie ekstraktu ze Spiruliny. (Akao Y, Ebihara T, Masuda H, Saeki Y, Akazawa T, Hazeki K, Hazeki O, Matsumoto M, Seya T., Cancer Sci. 2009 May 6. [Epub ahead of print] Department of Microbiology and Immunology, Hokkaido University Graduate School of Medicine, Kita-15, Nishi-7, Kita-ku Sapporo 060-8638, Japan.)

STRESZCZENIE: Badania wykazały, że doustne podawanie ciepłego roztworu wody z ekstraktem z sinicy, algi Spiruliny Platensis prowadzi do wzrostu  cytotoksyczności komórek układu odpornościowego-NK. Podczas badania do syngenicznie przeszczepionego nowotworu myszy ( C57BL / 6 vs B16 czerniaka ) zaaplikowano ekstrakt ze Spiruliny w celu wywołania reakcji antynowotworowej komórek NK. Linia komórek  B16D8 zaledwie wywołała ekspresję komórek MHC klasy 1 natomiast w 50 % ekspresję komórek  Rae-1 ligandy NK odpowiedzialnej za aktywację receptorów NKG2D. Populacja dodatnia komórek Rae-1 zimplantowana przez nowotwór B16 została efektywnie wyeliminowana i zahamowana u poddanych badaniom myszy. Działanie antynowotworowe u myszy zostało również zaindukowane przez interferon INF-gamma oraz przeciwciała asialoGM-1 ale nie przy wykorzystaniu przeciwciał CD8beta Ab, wpływających na aktywacje komórek NK. Wynika z tego, że wspomaganie leczenia Spiruliną miało znaczenie na zahamowanie nowotworu u myszy. Spożycie Spiruliny aktywowało komórki NK w przypadku modelu myszy MyD88, natomiast nie wpłynęło na ich aktywację u  modelu TICAM-1. Właściwości Spiruliny aktywujące komórki NK zależne są od MyD88, co zostało potwierdzone w testach in vitro na dendrycznych komórkach kości i wyrażone poprzez receptory TLR2 / 4. Zbadano właściwości przeciwnowotworowe Spiruliny w przypadku raka D16D8 wykorzystując w tym celu model myszy- MyD88.Badania wykazały, że doustne przyjmowanie Spiruliny pobudza aktywację komórek NK u poddanych badaniu myszy. Spirulina wzmaga również synergistyczne działanie antyrakowe komórek szkieletowych BCG, które równocześnie aktywują receptory TLR2 / 4. Spirulina wraz z antynowotworowymi komórkami szkieletu ściany komórkowej- BCG synergistycznie zwiększa produkcję receptorów IFN- gamma i potencjał przeciwnowotworowy w komórkach myszy B16D8 vs C57BL / 6. Analizując wyniki badań laboratoryjnych można wnioskować, że Spirulina wraz z antynowotworowymi komórkami szkieletu ściany komórkowej- BCG może spełniać bardzo ważną funkcję w immunoterapii nowotworowej.

(Cancer Sci 2009 ) . PMID : 19432881

37. Wpływ długoterminowego stosowania ekstraktu ze Spiruliny Platensis na nowotwór kieszonek policzkowych chomika wywołanego roztworem DMBA. (Badania immunochistemiczne)  (Grawish ME, Zaher AR, Gaafar AI, Nasif WA., Oral Biology Department, Faculty of Dentistry, Mansoura University, Mansoura, Egypt, grawish2005@yahoo.com, Med Oncol. 2009 Jan 21. )

STRESZCZENIE: Korzystanie z medycyny komplementarnej i alternatywnej znacznie wzrosło w ciągu ostatniej dekady. W niniejszym badaniu 80 chomików syryjskich płci męskiej podzielono na cztery równe grupy. Właściwe kieszonki policzkowe u chomików z grupy 1 zotały posmarowane  0,5% roztworem 7 , 12 – dimethylbenzantracenu ( DMBA ), trzy razy w tygodniu przez 32 tygodni. W grupie drugiej potraktowanej tak samo, dodatkowo podawano 10 mg dziennie extraktu ze Spiruliny Platensis przez ten sam okres czasu. Grupę trzecią również potraktowano roztworem 7 , 12 – dimethylbenzantracenu ( DMBA ) i codziennie aplikowano Spirulinę, ale przez okres 24 tygodni. Grupę czwartą potraktowano jako kontrolną i zaaplikowano roztwór soli fizjologicznej. Pięć szczurów z każdej grupy uśmiercano kolejno co 12, 24, 28 i 32 tygodni. Poddane badaniu kieszonki policzkowe wycięto i zanurzono w roztworze parafiny w celu proliferacji jądrowego antygenu komórek (PCNA). Wyniki wykazały zwiększoną ekspresję PCNA w badanych grupach, w różnych okresach czasu po podaniu DMBA i aplikacji ekstraktu ze Spiruliny Platensis, co było bezpośrednio związane z nasileniem się patologicznych zmian prowadzących od prawidłowego nabłonka do jego dysplazji i od dysplazji do raka płaskonabłonkowego (SCC). Analiza wariancji i test Dunkana dla PCNA wykazały znaczącą różnicę (p < 0,01 ) w regresji nowotworu między poszczególnymi grupami. Wstępne wyniki badani wykazały jednak, że Spirulina Platensis znacznie wpływa na proces leczenia i regresję nowotworów.

(PMID: 19156551)

38. Chemoprewencyjne działanie Spiruliny z gatunku Arthrospira przeciwko mutagenności u myszy wywołanej cyklofosfoamidem. (Chamorro-Cevallos G, Garduño-Siciliano L, Barrón BL, Madrigal-Bujaidar E, Cruz-Vega DE, Pages N., Departamento de Farmacia, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Prolongación Carpio y Plan de Ayala S/N, 11340 México D.F., México. gchamcev@yahoo.com.mx, Food Chem Toxicol. 2008 Feb;46(2):567-74. Epub 2007 Sep 5.)

STRESZCZENIE: Celem doświadczeń laboratoryjnych było zbadanie działania Spiruliny (SP) za pomocą testu  na dominację śmiertelności u myszy płci żeńskiej i męskiej przy zastosowaniu cyklofosfoamidu (CP) jako mutagenu. Zwierzętom obu płci podawano doustnie SP  w dawkach 0, 200, 400 lub 800 mg / kg masy ciała przez 2 tygodnie przed zastosowaniem CP. Nastepnie codziennie przez 5 dni myszom wstrzykiwano CP w dawce 40 mg / kg wagi ciała.

W przypadku testu u myszy płci męskiej, każdy osobnik został zamknięty w klatce z nie poddaną leczeniu płcią żeńską na okres od tygodnia do trzech. W przypadku testu klinicznego dla myszy płci żeńskiej zastosowano ten sam harmonogram, natomiast każda z nich została zamknięta w klatce z 1 lub 2 nieleczonymi osobnikami płci męskiej na okres 1 tygodnia. Po okresie 13-15 dni hodowli, wszystkie osobniki płci żeńskiej oceniano pod względem częstości występowania ciąży, całkowitej ilości ciałek żółtych, implantacji komórek oraz całkowitego braku implantacji w badanej grupie. W przypadku testu dominacji śmiertelności komórek rozrodczych płci męskiej CP wywołał stratę w pre- i post implantacji u nieleczonych myszy płci żeńskiej. W teście dominacji śmiertelności komórek u mężczyzn, CP zaindukował pre i post implantację u nieleczonych osobników płci żeńskiej, w teście na dominację śmiertelności komórek żeńskich CP zahamował tylko post- implantację komórek. Badanie nasienia w poszczególnych grupach pokazuje, że SP poprawia jakość spermy myszy. Rezultaty badania wskazują na ochronne działanie Spiruliny w przypadku uszkodzeń genetycznych oraz mutagennego działania CP.

Typ publikacji: (Research Support, Non-U.S. Gov’t PMID: 17928122)

39. Badania nad wpływem biologicznie aktywnych dodatków do żywności zawierających autolizaty drożdży piekarskich oraz Spiruliny na przepuszczalność jelitową. (Mazo VK, Gmoshinskiĭ IV, Sokolova AG, Zorin SN, Danilina LL, Litvinova AV, Radchenko SN, Vopr Pitan. 1999;68(1):17-9).

STRESZCZENIE: Badanie prowadzone na szczurach z objawami anafilaksji jelitowej i po zewnętrznym napromieniowaniu promieniami gamma. obejmowało wpływ bioaktywnych suplementów żywnościowych (BFA) na przepuszczalną barierę jelitową w przypadku makrocząsteczek glikolu polietylenowego 4000.  Podczas badań BFA wykorzystano autolizowane drożdże piekarnicze („Vitasil”) i jadalne glony Spirulina Platensis. Eksperyment wykazał, że przyjmowanie kompleksu Vitasil +  Spirulina spowodowało znaczne utraty przepuszczalności jelitowej przed napromieniowaniem i jej częściową normalizację (24% spadek) po napromieniowaniu. Wyniki badań pokazały, że spożycie suplementów z dodatkiem Spiruliny dprowadziło do praktycznie całkowitej normalizacji przepuszczalności błony jelitowej(1,84 razy) u szczurów z objawami anafilaksji jelitowej. Powyższe doświadzenia dowodzą, że dodatki żywnościowe (BFA) takie jak Spirulina, czy drożdże mogą służyć jako środki znacznie wspomagające ogólną odporność organizmu.

Typ publikacji: (English Abstract PMID: 10198958)

40. Antynowotworowe działanie  Spiruliny w przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu okrężnicy wywołany przez dimetylohydrazyny. Chen F, Zhang Q., Hengyang Medical College, Hengyang Hunan, Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 1995 Jan;29(1):13-7.

STRESZCZENIE: Wywołano ptologiczne zmiany przedrakowe jelita grubego poprzez krótkoterminowe i długoterminowe dootrzewne ostrzykiwanie myszy NIH i szczurów rasy Sprague-Dawley, roztworem 1,2 – dimetylohydrazyny ( DMH ). Badanie miało na celu obserwację wpływu jaki wywiera Spirulina, witamina E oraz organiczny związek germanium-132 na zaindukowanego u poddanych doświadczeniom laboratoryjnym osobników. Rezultaty studiów wykazały, że zarówno pojedyncze jak i wielokrotne ostrzykiwanie badanych modeli roztworem DMH indukuje w organizmie zmiany przedrakowe okrężnicy. Ilość zmiany indukowanych przez pojedyncze wstrzyknięcia była mniejsza od tych indukowanych przez wielokrotne ostrzykiwanie. Wykazano, że zarówno sproszkowana Spirulina, germanium-132 i witamina E mogą hamować tworzenie się rakotwórczych komórek okręznicy. W dziewiątym tygodniu  wielokrotnego ostrzykiwania DMH zaobserwowano wiele nieprawidłowych zmian oraz krypt  w jelicie grubym. Wynika z tego, że ilość nieprawidłowych komórek o podłożu nowotworowym u badanych zwierząt z guzem wzrosła wraz z ilością ostrzykiwań DMH. W 9, 13 i 16 tygodniu, liczba nieprawidłowych komórek i nieprawidłowych krypt okazała się znacznie mniejsza u zwierząt spożywających Spirulinę niż w kontrolach grupach (p < 0,01 ), jednakże już podczas 21-go i 24 – tygodnia zastrzyków nie odnotowano istotnej różnicy między nimi .

Typ publikacji: (English Abstract, Research Support, Non-U.S. Gov’t PMID: 7600882)

41. Odżywcze i terapeutyczne zastosowanie ekstraktu ze Spiruliny. (Khan Z, Bhadouria P, Bisen PS., Department B, J.C. Bose Institute of Life Sciences, Bundelkhand University, Jhansi 284128, U.P., India, Curr Pharm Biotechnol. 2005 Oct;6(5):373-9).

STRESZCZENIE: Spirulina należy do grupy cyjanobakterii posiadających silne właściwości biologicznie czynne zawierające wysokoskoncentrowane naturalne substancje odżywiające organizm i spełniające funkcje biomodulacyjne i wzmacniające organizm. Suplementy ze Spiruliną powodują wzmacnienie systemu odpornościowego. zwiększenie aktywności fagocytów zwiększenie ilości makrofagów, stymulują produkcję przeciwciał i cytokin, zwiększają akumulację komórek NK w tkankach, aktywizację i mobilizację limfocytów T i B. Spirulina doskonale reguluje metabolizm lipidów i węglowodanów poprzez jej wpływ na aktywność glukozy i profilu lipidowego, co udowodniono podczas badań na zwierzętach i ludziach z objawami cukrzycy. Preparaty ze Spiruliną są aktywnym środkiem przeciwko wielu wirusom otoczkowych takim jak: wirus opryszczki, wirus cytomegalii, wirus grypy, jak również HIV. Wykazują dolność do hamowania kancerogenezy ze względu na silne właściwości przeciwutleniające. Chronią tkanki, a tym samym zmniejszają toksyczność w wątrobie, nerkach i jądrach.

Typ publikacji: (Review PMID: 16248810)

42. Wpływ ekstraktu ze Spiruliny Platensis na śluzówkę policzków u chomika syryjskiego posmarowaną roztworem 7,12-dimethylbenzantracenu (Grawish ME., Faculty of Dentistry, Mansoura University, Mansoura, Egipt. grawish2005@yahoo.com, Oral Oncol. 2008 Oct;44(10):956-62. Epub 2008 Feb 8.)

STRESZCZENIE: Badania nad profilaktyką raka mają na celu  zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki antynowotworowej, uniknięcia przyczyn powstawania raka i zmniejszenie częstotliwości jego występowania poprzez skuteczną realizację strategii zapobiegawczych w populacjach docelowych.

W eksperymencie wzięło udział 30 chomików syryjskich- osobników płci męskiej, podzielonych na trzy równe grupy.  Właściwe kieszonki policzkowe chomika z grupy pierwszej posmarowano 0,5 % roztworem 7,12 – dimethylbenzantracenu ( DMBA ) , trzy razy w tygodniu , po tym czasie chomiki uśmiercano. Te same woreczki w grupie drugiej również potraktowano roztworem DMBA , jednak grupa ta otrzymywała dodatkowo 10mg/dziennie ekstraktu ze Spiruliny Platensis, który dodawano do lekkiej diety badanych osobników.  Chomiki z grupy trzeciej nie otrzymały ani DMBA ani wyciągu ze Spiruliny. Zostały jedynie  potraktowane roztworem soli fizjologicznej i służyły jako grupa kontrolna. Połowę chomików z każdej z trzech grup uśmiercono porzez inhalację eterem po 7 tygodniach, a drugą połowę po 14 tygodniach. Właściwe woreczki policzkowe chirurgicznie wycięto. Komórki hodowano wg standardowych metod cytogenetyki klasycznej i barwiono srebrem koloidalnym w celu ustalenia liczby i wielkości regionów jąderkotwórczych (AgNOR- markery nowotworowe). Po 7 tygodniach po posmarowaniu kieszonek roztworem DMBA zaobserwowano umiarkowane zmiany dysplastyczne w częsci środkowej warstwy kolczystej, które rozprzestrzeniły się po 14 dniach do połowy grubości hiperplastycznego nabłonka. Regiony jąderkotwórcze (AgNOR) w grupie pierwszej produkowały jąderka w liczbie od 1-7, natomiast  w grupie drugiej od 1-2. Określono podstawowe parametry AgNOR, które odpowiednio w grupach pierwszej, drugiej, trzeciej wynosiły ( (3.1+/-0.006, 1.3+/-0.003 i

1.2+/-0.003). Następnie parametry porównano między grupą pierwszą a drugą, pierwszą a trzecią oraz drugą a trzecią (P<0.05). Wykonano analizę pokazującą zasadnicze różnice pomiędzy trzema grupami (p < 0,01 ). Współczynnik AgNOR wynosił 10% w grupie pierwszej, 5% w grupie drugiej oraz 4% w grupie trzeciej. Badanie potwierdziło, że Spirulina Platensis jest doskonałym środkiem wspomagającym hamowanie dysplastycznych zmian błony śluzowej ( HCP) zachodzących w kieszonkach policzkowych.  Potrzebnych jest jednak więcej badań potwierdzających jej aktywne działanie.

Typ publikacji: (PMID: 18262461)

Polecane produkty

Spirulina w tabletkach Febico - 100 % naturalne witaminy i minerały
Spirulina Febico - wysokiej jakości alga, której skład to 100% czysta Spirulina. Każdy etap, od hodowli, poprzez produkcję, do otrzymania pełnowartościowego produktu, jest poddawany szczegółowej kontroli. Pozwala to uzyskać najwyższej jakości Spirulinę
Zobacz tutaj ...
Spirulina bioalgi - kompletne wzmocnienie i oczyszczenie organizmu
Hodowla Spiruliny bioalgi mieści się na Tajwanie, wysoko w górach, w miejscu stałego nasłonecznienia (śr. temp. to 25 st. C). Nie naraża to na stres oksydacyjny komórek Spiruliny. Dlatego zachowuje ona bardzo wysokie stężenie składników odżywczych
Zobacz tutaj ...
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami
Zioła i leczenie naturalnymi sposobami